HOTLINE: 

0903 110 999

Đối tác

Thống kê truy cập

Đang online : 53
Thống kê tuần : 556
Thống kê tháng : 2071
Tổng : 142417

BÁO GIÁ KHUNG TRẦN VĨNH TƯỜNG

BẢNG GIÁ KHUNG TRẦN VĨNH TƯỜNG  
STT TÊN SẢN PHẨM  ĐƠN GIÁ BAO GỒM VAT ĐVT QUY CÁCH
A KHUNG TRẦN NỔI  
I Khung trần nổi cao cấp EliteLINE      
1 Thanh chính : VT-EliteLINE3600   thanh 42x14x3600
2 Thanh phụ : VT-EliteLINE1200   thanh 42x14x1200
3 Thanh phụ : VT-EliteLINE600   thanh 42x14x600
4 Thanh viền tường: VT-EliteLINE1818   thanh 18x18x3000
II Khung trần nổi cao cấp SmartLINE (có khe đen ở giữa)      
1 Thanh chính : VT-SmartLINE3600/3660   thanh 14x34x3600/3660
2 Thanh phụ : VT-SmartLINE1200/1220   thanh 14x34x1200/1220
3 Thanh phụ : VT-SmartLINE600/610   thanh 14x34x600/610
4 Thanh viền tường: VT20/22   thanh 20x22x3600
5 Thanh viền tường: VT15/20   thanh 15x20x3600
III Khung trần nổi cao cấp SlimLINE      
1 Thanh chính : VT-SlimLINE3600   thanh 14x38x3600
2 Thanh phụ: VT-SlimLINE1200   thanh 14x28x1200
3 Thanh phụ: VT-SlimLINE600   thanh 14x28x600
4 Thanh viền tường: VT20/22   thanh 20x22x3600
5 Thanh viền tường: VT15/20   thanh 15x20x3600
IV  Khung trần nổi trung cấp TopLINE      
1 Thanh chính: VT - TopLINE3600/3660plus   thanh 38*24*3600/3660
2 Thanh phụ: VT - TopLINE1200/1220plus   thanh 28*24*1200/1220
3 Thanh phụ: VT - TopLINE600/610plus   thanh 28*24*600/610
4 Thanh V nổi: VTC 18/22 (Thanh góc)   thanh 18*21*3600
V Khung trần nổi tiết kiệm  FINELINE      
1 Thanh chính: VT - FINELINE3600/3660plus   thanh 38*24*3600/3660
2 Thanh phụ: VT - FINELINE1200/1220plus   thanh 28*24*1200/1220
3 Thanh phụ: VT - FINELINE600/610plus   thanh 28*24*600/610
4 Thanh V nổi: VTC 18/22 (Thanh góc)   thanh 18*21*3600
B KHUNG TRẦN CHÌM  
I Khung trần chìm cao cấp OMEGA      
1 Thanh chính: VTC-OMEGA200   thanh 30x20.5x3660
2 Thanh phụ: VTC-OMEGA204   thanh 23x37.5x3660
3 Thanh viền tường: VTC 20/22   thanh 20x22x3600
II Khung trần chìm cao cấp SERRA      
1 Thanh chính: VTC-SERRA BV1   thanh 25.5x39x3660
2 Thanh phụ: VTC-SERRA FM19   thanh 19.5x45x3660
3 Thanh viền tường: VTC 20/22   thanh 20x22x3600
III Khung trần chìm cao cấp TRIFLEX      
1 hanh chính: VTC-TriFLEX3812   thanh 12x38x3000
2 Thanh phụ: VTC-TriFLEX5019   thanh 19x50x4000
3 Thanh viền tường: VTC 20/22   thanh 20x22x3600
IV Khung trần chìm mẫu APHA/mẫu A      
1 Thanh chính-phụ: VTC-ALPHA4000   thanh 14x35x4000
2 Thanh viền tường: VTC 20/22   thanh 20x22x3600
V  Khung trần chìm mẫu BASI/mẫu B      
1 Thanh chính: VTC-BASI3050   thanh 27x23x3660
2 Thanh phụ: VTC-ALPHA/BASI4000   thanh 14x35x4000
3 Thanh viền tường: VTC 20/22   thanh 20x22x3600
VI Khung trần chìm mẫu TIKA      
1 Thanh chính-phụ: VTC-Tika 4000   thanh 14x35x4000
2 Thanh viền tường: VTC 20/22Tika   thanh 20x22x3600
VII  Khung trần chìm mẫu Tiết Kiệm      
1 Thanh VTC 4000 M29   thanh 14x35x4000
C KHUNG VÁCH NGĂN  
I Hệ tiết kiệm (dày 0.42mm)      
1 Thanh chính VT E-Wall C51   thanh 33-35*51*3000
2 Thanh phụ VT E-Wall U52   thanh 32*52*2700
3 Thanh chính VT E-Wall C63   thanh 33-35*63*3000
4 Thanh phụ VT E-Wall U64   thanh 32*64*2700
5 Thanh chính VT E-Wall C75   thanh 32-35*75*3000
6 Thanh phụ VT E-Wall U76   thanh 32*76*2700
II Hệ tiêu chuẩn V-Wall      
1 Thanh chính VT V-Wall C51   thanh 33-35x51x3000
2 Thanh phụ VT V-Wall U52   thanh 32x52x2700
3 Thanh chính VT V-Wall C63   thanh 33-35x63x3000
4 Thanh phụ VT V-Wall U64   thanh 32x64x2700
5 Thanh chính VT V-Wall C75   thanh 33-35x75x3000
6 Thanh phụ VT V-Wall U76   thanh 32x76x2700
7 Thanh chính VT V-Wall C90   thanh 33-35x90x3000
8 Thanh phụ VT V-Wall U92   thanh 32x92x2700
9 Thanh chính VT V-Wall C100   thanh 33-35x100x3000
10 Thanh phụ VT V-Wall U102   thanh 32x102x2700
11 Thanh chính VT V-Wall C125 dày 0.75mm   thanh 33-35x125x3000
12 Thanh phụ VT V-Wall U127 dày0.75mm   thanh 32x127x2700
13 Thanh chính VT V-Wall C150 dày 0.75mm   thanh 35x150x3000
14 Thanh phụ VT V-Wall U152 dày0.75mm   thanh 32x152x2700
III Hệ khung vách V-Shaft dày 0.8mm      
1 Thanh chính VT V-Shaft CH25-63/ CH16-66   thanh 63x35x3000
2 Thanh phụ VT V-Shaft J65   thanh 65x50x25x2700
3 Thanh chính VT V-Shaft CH25-76   thanh 76x35x3000
4 Thanh phụ VT V-Shaft J78   thanh 78x50x25x2700
5 Thanh chính VT V-Shaft CH25-92   thanh 92x35x3000
6 Thanh phụ VT V-Shaft J94   thanh 94x50x25x2700
7 Thanh chính VT V-Shaft CH25-100   thanh 100x35x3000
8 Thanh phụ VT V-Shaft J102   thanh 102x50x25x2700
9 Thanh chính VT V-Shaft CH25-125   thanh 125x35x3000
10 Thanh phụ VT V-Shaft J127   thanh 127x50x25x2700
11 Thanh chính VT V-Shaft CH25-150   thanh 150x35x3000
12 Thanh phụ VT V-Shaft J152   thanh 152x50x25x2700
D THANH PHỤ ( Sử dụng trần chìm và vách ngăn )  
1 Thanh V lưới 30/30 có gờ dày 0.5mm   thanh 30x30x2700
2 Thanh V lưới 23/23 có gờ dày 0.5mm   thanh 23x23x2700
3 Thanh Z lưới có gờ 9mm dày 0.5mm   thanh 23x9x12x2700
4 Thanh  Shadowline nhôm 9mm   thanh 20x23x3000x9
5 Thanh  Shadowline sơn trắng 9mm   thanh 20x23x3000x9
6 Thanh  Shadowline nhôm 12.7mm   thanh 20x23x3000x12.7
7 Thanh  Shadowline sơn trắng 12.7mm   thanh 20x23x3000x12.7